Aktuella stöd

Vi hanterar olika typer av stöd inom Leader Spira Mare. Vi eftersträvar alltid att projekten ska ge en bred nytta, innehålla samarbete mellan olika sektorer och arbeta på ett hållbart sätt. Vi kan bevilja stöd till föreningar, företag och organisationer. Privatpersoner kan däremot inte söka projektstöd.

Ordinarie
leaderprojekt 

Organisationen som söker äger själva projektet och ansökan och redovisning görs, i samråd med leaderkontoret, i Jordbruksverkets system.

Ni kan få stöd till projekt som bidrar till utveckling i vårt leaderområde. Projektet ska stämma in i något av våra insatsområden och vara till nytta för många människor i området.

Stödbelopp från 24 000 kr och ni behöver inte ha medfinansiering.

Ni behöver ha god framförhållning, tid från ansökan till beslut är ca 5 månader.

Paraplyprojekt

Leader Spira Mare äger huvudprojektet och föreningen söker stöd för att genomföra en mindre insats, till exempel ett evenemang eller en annan aktivitet. Ni ansöker och redovisar till oss på leaderkontoret.

Vi kommer arbeta med paraplyprojekt, men det är inte fastställt exakt hur det kommer se ut. Håll utkik så meddelar vi när det blir aktuellt.

Stödbelopp upp till 40 000 kr och ni behöver inte ha medfinansiering.

Tid från en komplett ansökan till beslut är ca 1 månad.

Förstudier

Organisationen som söker äger själva projektet och ansökan och redovisning görs, i samråd med leaderkontoret, i Jordbruksverkets system.

En förstudie kan ni göra för att undersöka förutsättningarna för ett större ordinarie leaderprojekt. Förstudien ska stämma in i något av våra insatsområden och vi vill se hur förstudien kan omsättas i praktik, dvs vad som händer med resultatet när förstudien är klar.

Ni behöver ha god framförhållning, tid från ansökan till beslut är ca 5 månader.

Projektstöd
till företag

Organisationen som söker äger själva projektet och ansökan och redovisning görs, i samråd med leaderkontoret, i Jordbruksverkets system.

Ni kan få stöd till projekt som bidrar till utveckling i vårt leaderområde. Projektet ska stämma in i något av våra insatsområden och vara till nytta för ett eller några få företag eller organisationer.

Stödbelopp upp till 200 000 kr och en egen medfinansiering krävs.

Ni behöver ha god framförhållning, tid från ansökan till beslut är ca 5 månader.