Så bedöms projekten

Styrelsen bedömer projekten och fattar beslut utifrån sin samlade kompetens. Projekten bedöms i fyra steg, oavsett vilken typ av projekt ni söker.

Är det ett leaderprojekt?

Först tittar vi alltid på att det är ett leaderprojekt.
Bygger projektet på leadermetoden, det vill säga, står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum?
Finns den grundläggande tanken att utveckling av just er plats
genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där med som
en röd tråd i projektet?

Läs mer om leadermetoden här.

Har projektet beaktat
våra övergripande principer?

Vårt arbete bygger på våra övergripande principer:

  • Hållbar utveckling
  • Likabehandling och icke-diskriminering
  • Jämställdhet mellan kvinnor och män

Vi arbetar med en hållbar utveckling och vi ska tillsammans motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
Det här är något vi vill att ni också ska göra.

Uppfyller projektet
våra grundvillkor?

Vi har tre grundvillkor som alla projekt ska uppfylla.
Ni kan läsa mer om dem här och checka av om ni bedömer
att ni uppnår dem. Styrelsen gör sedan en egen bedömning
och motiverar den.

Urvalskriterier som
poängbedöms.

När ni tagit er hit kommer ert projekt att poängbedömas utifrån tre generella kriterier och två insatsområdesspecifika kriterier. Med kriteriernas hjälp kan de projekt väljas ut som bäst kan bidra till målen
i vår lokala utvecklingsstrategi.

För att beviljas stöd behöver ni få 400 poäng av 1000 möjliga.

Insatsområde 1:

Insatsområde 2:

Insatsområde 3:

Förstudier (inom alla insatsområden):

Att tänka på

Styrelsen ska kunna göra bedömningen ovan när de läser er ansökan,
det behöver finnas uttrycklig information som styrker att ni uppfyller kriterierna.
Det säkerställer en tydlighet och transparens.